International Conference on Metals and Materials Research
June 20-22, 2016
Indian Institute of Science, Bangalore, India

 1. T A Abinandanan, Bengaluru
 2. S R Bakshi, Chennai
 3. R Balamuralikrishnan, Hyderabad
 4. N Balasubramanian, Bengaluru
 5. Dipankar Banerjee, Bengaluru
 6. Rajarshi Banerjee, USA
 7. Bikramjit Basu, Bengaluru
 8. Joysurya Basu, Kalpakkam
 9. Christopher Berndt, Australia
 10. Jatin Bhatt, Nagpur
 11. Ranjan Datta, Bengaluru
 12. G K Dey, Mumbai
 13. C Dong, P R China
 14. Hamish L Fraser, USA
 15. Yu Fuxiao, P R China
 16. Ashish Garg, Kanpur
 17. Partha Ghosal, Hyderabad
 18. Gouthama, Kanpur
 19. Nilesh Gurao, Kanpur
 20. M Gururajan, Mumbai
 21. Vikram Jayaram, Bengaluru
 22. Vivekanand Kain, Mumbai
 23. Samir V Kamat, Hyderabad
 24. Subodh Kumar, Bengaluru
 25. S Lele, Varanasi
 26. Bhaskar Majumdar, Hyderabad
 27. R K Mandal, Varanasi
 28. S Manjini, Tornagalu
 29. I Manna, Kanpur
 30. Sanak Mishra, New Delhi
 31. Rahul Mitra, Kharagpur
 32. U K Mudali, Kalpakkam
 33. N K Mukhopadhyay, Varanasi
 34. B S Murty, Chennai
 35. Kazuhiro Nagata, Japan
 36. S N Ojha, Varanasi
 37. G Phanikumar, Chennai
 38. M Phaniraj, South Korea

 1. Pradip, Pune
 2. K G Pradeep, Germany
 3. M J N V Prasad, Mumbai
 4. Rajesh Prasad, Delhi
 5. N Eswara Prasad, Kanpur
 6. V S Raja, Mumbai
 7. S Raju, Kalpakkam
 8. V A Ravi, USA
 9. C Ravindran, Canada
 10. John Rodgers, USA
 11. Satyam Sahay, Pune
 12. M S M Saifullah, Singapore
 13. R Sankarasubramanian, Hyderabad
 14. S Seetharaman, Sweden
 15. S C Sharma, Trivandrum
 16. Gary Shiflet, USA
 17. Alok Singh, Japan
 18. Arvind Sinha, Jamshedpur
 19. S Srikanth, Jamshedpur
 20. Dheepa Srinivasan, Bengaluru
 21. Sharada Sinivasan, Bengaluru
 22. A K Srivastava, Delhi
 23. Chandan Srivastava, Bengaluru
 24. Dinesh Srivastava, Mumbai
 25. Srinivasan G. Srivilliputhur, USA
 26. Anandh Subramaniam, Kanpur
 27. S Subramanian, Bengaluru
 28. G Sundararajan, Hyderabad
 29. Satyam Suwas, Bengaluru
 30. R S Tiwari, Varanasi
 31. Vijay K Vasudevan, USA
 32. M Vijayalakshmi, Kalpakkam
 33. N N Viswanathan, Mumbai
 34. Umesh Waghmare, Bengaluru
 35. T P Yadav, Varanasi
 36. J W Yeh, Taiwan
 37. Wenzheng Zhang, P R China